O Centro Residencial acolle a persoas adultas con discapacidade intelectual que o necesitan debido as súas circunstancias familiares, sen desvincularse do seu núcleo familiar.

O Servizo Residencial ten como obxectivo facilitar ás persoas con discapacidades intelectual un fogar no que se lles proporcionen os apoios necesarios para lograr a súa autonomía e benestar.

Neste Servizo á persoa con discapacidade fórmase en habilidades persoais e sociais que necesitan desenvolver: autocoidado, habilidades domésticas e social, saúde e seguridade, comunicación, etc

Tamén se realizan dentro deste servicio actividades de ocio, para mellorar a inclusión na sociedade.