ACR AS BURGAS

This is a single blog caption

FUNDACIÓN ONCE para a Cooperación e Inclusión social

Ourense, 16 de Decembro de 2019

Con data 3 de Decembro de 2019 ó Comité Directiva da FUNDACIÓN ONCE  para a Cooperación e Inclusión social  de personas con discapacidad ven de otogar a Asociación Club Recreativo As Burgas unha axuda económica polo importe de 15.241,72 Euros, con este importe a Asociación Club Recreativo As Burgas pode levar a cabo unha reforma integral na rede subministración de auga no andar 2º e 3º do edificio da Asociación o que vai permitir asegurarnos o cumprimento  de tódalas garantías técnico-sanitarias que a Lexislación actual nos esixe. As nosas intalacións contan con materias anticuados e non adaptados a lexislación actual o que pretendemos con esta reforma é: Garantir a total estanqueidade. Aillamento e correcta circulación da auga. Procurarase que a rede teña tubaxes intercomunicadas, suprimindo os ramais e instalacións fora de uso. Dispór de suficientes puntos de purga para proceder a vaciar completamente a instalación, dispór de un sistema de válvulas de retención que eviten retornos por pérdida de presión ou diminución do caudal submistrado. Manter a temperatura diaria do acumulador, e sobre todo dar un servizo en condicións e con tódolas garantias os nosos usuarios.

Leave a Reply